Viimati muudetud 02.06.2023


Põhikooli lõpetamise tingimuseks (alates 1. september 2013) on kolmandas kooliastmes sooritatud loovtöö, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. (Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr1 “Põhikooli riiklik õppekava„ § 23 p 1). 

Loovtööks võib olla:

- teaduslik uurimistöö;

- loovuurimus;

- erineva projektid:

- ürituste kavandamine ja korraldamine;
- maastikumängu ettevalmistus ja läbiviimine;
- võimlemiskava ettevalmistamine ja esitamine;
- rahvakalendri tähtpäevade tähistamine - üritus;
- rahvakalendri tähtpäevade tähistamine - näiteks stend 5X aastas;
- karneval;
- näitemängu koostamine ja esitamine;
- luulekava loomine ja esitamine;
- pildistamine ja eksponeerimine;

- käsitöö-, tehnoloogia- või kunstiprojekt:

- maal;
- joonistus;
- graafika;
- skulptuur;
- keraamika;
- käsitöö ehk omavalmistatud ese (heegeldatud, kootud või õmmeldud ese jne);
- videofilm;
- animatsioon;
- perfomance;
- erinevad klaasitehnikad;
- mudelite või makettide valmistamine;
- jm;

- muusikapala loomine ja ettekandmine:

- laul (a cappella või saatega);
- instrumentaalpala;
- elektroakustiliste-, audiovisuaalsete ja/või multimeedia vahenditega loodud kompositsioon;

- praktiline töö:

- veebileht;
- e-portfoolio;
- õppematerjali koostamine;
- eTestide või eÕppematejali koostamine;
- herbaarium;
- temaatiline ajaleht;
- õpilase tegelemine spordiga, trennipäevik;
- lauamäng (lotomäng, matemaatiline vm õppeaine doomino, vm);
- reisipäevik (ettevalmistus + toimumine + analüüs; album jne);
- reklaamfilm koolile;
- koomiksiraamatu koostamine;
- loetud romaanist fotoromaan;

- jm.

Loovtöö protsess:

 1. Koostad loovtöö praktilise poole (teemad eespool) või viid läbi uurimuse.
 2. Vormistad loovtöö kirjaliku osa ning esitad selle tähtajaks õppealajuhatajale.
 3. Kaitsed hindamiskomisjoni ees oma loovtööd. Kaitsmiseks võid koostada esitluse või postri. Rühmatöö puhul saab iga grupi liige hinde eraldi ja need ei pea olema samad.

Uurimuslik loovtöö ja projekt (üritus vm tuleb enne kaitsmist läbi viia) koosneb tavaliselt ainult kirjalikust osast ja illustreerivatest piltidest. Praktilise töö puhul tuleb kaitsmisel lisaks kirjalikule osale demostreerida ka omaloomingulist tööd. Näiteks maali, videofilmi, animatsiooni jne.

Kuidas alustada loovtöö koostamist (sellele võiks mõelda juba kevadel):

 1. Mõtle, kas soovid seda teha individuaalselt või rühmatööna (rühmatööna pead loovtöö kaitsmisel tooma välja enda panuse grupitöösse).
 2. Leia omale sobiv teema eespool antud nimekirjast või mõtle see ise välja (seotud näiteks huvialaga). Küsi nõu teema valikul oma vanematelt.
 3. Leia omale juhendaja. Juhendajaks võib olla oma kooli õpetaja või vastava väljaõppega täiskasvanu väljaspool kooli (ta peab olema tuttav kooli loovtööde juhendamise põhitõdedega).
 4. Alusta ettevalmistuste ning koostamisega:
  1. Kui teema on seotud suvel tehtavate tegevustega, siis pead omapoolse töö tegema ära suvisel koolivaheajal. Näiteks: reisipäeviku koostamine.
  2. Teisigi tegevusi on võimalik alustada juba suvel, sest õppetöö ajal on tihti kiire.
  3. Pane kirja kuupäevad, kulutatud aeg ja tegevused, mis on seotud loovtöö koostamisega, sest seda on vaja loovtöö kirjaliku osa koostamisel.
 5. Küsi alati abi ja pea kinni tähtaegadest.
 6. Koolis vormistad loovtöö kirjaliku osa.