Kokkuvõttes kirjutatakse, kas tööle seatud eesmärgid said täidetud ja/või uurimisküsimus sai vastuse. Hea on uuesti välja tuua eesmärk ning kirjutada: "Loovtööle seatud eesmärgid said täidetud.".

Mis oli loovtöö tulemus ehk milleni jõuti. Kokkuvõttes kajastada loovtöö järeldusi, loovtöö kasutamise võimalusi ja kirjeldada saadud kogemusi. Võib anda hinnangu, kas tööd võiks keegi jätkata.

Hea kokkuvõte annab ülevaate tööst ilma töö põhiosa lugemata.

Kokkuvõttes ei tohi esitada uut infot, uusi fakte ega ei viidata uutele allikatele.

 

22. oktoobril toimus Tallinna Reaalkoolis IKT sügiskonverents "Kooli uus õppekava - tehnoloogia ja õpetamine. Annan ülevaate ühest paralleelsessioonist.
Parimad näited IKT vahendite kasutamisest õppetöös. Õppematerjalide konkursi “Täna samm, homme teine” parimate tööde esitlused:

Värvid meie ümber http://varvid.weebly.com


Veebiklass http://veebiklass.weebly.com


Maismaataimed http://maismaataimed.weebly.com


Kirjatehnika interaktiivne õppematerjal http://kirjatehnika.blogspot.com


Kein Problem Wortschatz http://problemdeutsch.blogspot.com


Informaatika 5. klassile http://informaatika5.weebly.com


Eesti keel võõrkeelena http://web.zone.ee/kjvg/eestikeel/aeg


Täpsemalt saate lugeda (milline õppevara oli parim) 
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/uudised/konkursi-tana-samm-homme-teine-2014-voit-laks-jagamisele

Kirjutatakse Arial , 14 pt

 

 

 

Sisukord 2

 

Joonis 1. See on õige sisukord (kuvatõmmis).

Sisukord lisatakse dokumenti automaatselt. Sisukorra tekkimiseks peavad olema pealkirjad õigete laadidega: Pealkiri 1 (Heading 1), Pealkiri 2 (Heading 2) või Pealkiri 3 (Heading 3). Tavaline tekst tuleb rippmenüüs vahetada Pealkiri 1, Pealkiri 2 või Pealkiri 3 vastu (joonis 2.)

Pealkirjad

Joonis 2. Pealkirjale õige laadi valimine (kuvatõmmis)

 

Sisukord lisatakse Google Drives valides ülamenüüst Sisesta - Sisukord - Leheküljenumbritega (joonis 3.).

Sisukord

Joonis 3. Sisukorra lisamine (kuvatõmmis)

 

Sisukorra näidis leheküljenumbritega (joonis 4.). See moodus sobib loovtöö vormistamise puhul paremini.

Sisukord naidis

Joonis 4. Sisukorra näidis leheküljenumbritega (kuvatõmmis). Lingid on jäetud praegu paksus kirjas.

 

Sisukorra näidis siniste linlidega (joonis 5.). Seda meie ei kasuta.

Sisukord sinised lingid

Joonis 5. Siniste linkidega sisukord (kuvatõmmis). Seda ei kasutata.

 

NB! 

Pealkiri SISUKORD kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEEGA. Pealkirja "SISUKORD" ette ei panda numbrit. Pealkirja lõpus ei ole punkti. Näidis on joonisel 1. ja 4. pealkirja ja sisukorra vahel on kaks tühja rida.

Töö ülesehitus praktilise töö puhul:

 1. tiitleleht;
 2. sisukord;
 3. sissejuhatus;
 4. peatükk üks ja vajalik arv alapeatükke - töö teemale vastav referatiivne osa;
 5. peatükk kaks koos alapeatükkidega - töö käigu kirjeldus või töö etappide kirjeldus, praktilise töö päevik ja praktilise töö analüüsiga (kindlasti võtta ürituse puhul õpilastelt tagasiside);
 6. kokkuvõte koos enesehinnanguga;
 7. kasutatud kirjandus ehk allikaloend;
 8. lisad.

 

 Töö üleasehitus uurimitöö puhul:

 1. tiitleleht;
 2. sisukord;
 3. sissejuhatus;
 4. töö sisu (jaguneb peatükkideks, peatükk üks koos alapetükkidega on referatiivne osa ja peatükk kaks kirjeldab uurimust ning tulemusi);
 5. kokkuvõte koos enesehinnanguga;
 6. kasutatud kirjandus ehk allikaloend;
 7. lisad.